Beleidsplan en jaarrekening

 

Beleidsplan en jaarrekening

Beleidsplan Poly Artrose Lotgenoten 2018-2022

 

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Geschiedenis van de P-AL
3. Missie van de P-AL
4. De financiën
5. Beleid P-AL 2018 -2022

 

 1 Inleiding

In Nederland zijn naar schatting  1,3 miljoen patiënten met artrose/poly-artrose. Het is daarmee de meest voorkomende reumatische ziekte waar de laatste jaren veel onderzoek naar wordt gedaan. Artrose wordt te  vaak nog gezien als een vorm van slijtage, wat hoort bij het ouder worden en niet als een reumatische ziekte. Artrose is niet gebonden aan leeftijd, het komt ook bij jonge mensen voor.

Wat is artrose/poly-artrose?

Artrose is géén verouderingsproces. Artrose is een reumatische ziekte die op zichzelf voorkomt, maar ook kan ontstaan na een gewrichtsontsteking of bij zwakke gewrichtsbanden. Wereldwijd wordt artrose “osteoarthritis” genoemd. Artrose is een chronische, langzaam progressieve aandoening, waarbij het kraakbeen in kwaliteit en kwantiteit achteruit gaat. Het kraakbeen kan helemaal verdwijnen, er kunnen gaten in het bot ontstaan door ontstekingen en  er kan extra botvorming optreden. Het gevolg is een ernstige beperking in de bewegingen en veel pijn. Poly-artrose is artrose in meerdere gewrichten.

 

2 De geschiedenis van de P-AL

De landelijke Poly Artrose Lotgenoten vereniging (P-AL) is opgericht in oktober 2001. De aanleiding was, dat veel mensen met artrose/poly-artrose zich in de steek gelaten voelden, met name door het gebrek aan kennis in de medische wereld over artrose/poly-artrose. Bovendien was er een sterke behoefte aan contact met lotgenoten. In samenwerking  met de Reumabond is toen gewerkt aan de oprichting van de P-AL. Al snel werd duidelijk dat ook mensen met enkelvoudige artrose zich wilden aansluiten.

De P-AL werkt samen met  ReumaNederland, PFN,  is lid van Ieder(in) en de SRPN. De P-AL zoekt contact met de afdelingen Reumatologie  van de ziekenhuizen, met de Reumapatiëntenverenigingen en met Gemeenten i.v.m. de WMO, dit d.m.v. brieven en folders. We houden inloopmiddagen in verschillende ziekenhuizen en een bibliotheken.

 

 3 Missie van de P-AL

De Poly-Artrose Lotgenotenvereniging wil een actieve vereniging zijn, die opkomt voor de belangen van mensen met artrose/poly-artrose.

Wij geven invulling aan deze missie door:    

 • het organiseren van lotgenotencontactdagen;
 • het geven van informatie en voorlichting aan diverse doelgroepen
 • het vormgeven aan de collectieve belangenbehartiging

Lotgenotencontacten

De vereniging brengt lotgenoten met elkaar in contact door  telefonisch lotgenotencontact, 2 lotgenotencontactdagen per jaar, P-ALMagazine, de website en een besloten facebookforum.

Informatie en voorlichting

De P-AL laat waar mogelijk de inbreng van de leden meespreken bij onderzoeken naar artrose.

De P-AL levert een bijdrage aan de erkenning van artrose/poly-artrose, als een chronische, reumatische ziekte.

Op de contactdagen wordt voorlichting gegeven door het uitnodigen van sprekers.

De P-AL promoot het gebruik van het woord osteoartritis i.p.v. artrose

Op de website en in het  P-ALMagazine worden wetenswaardige artikelen gepubliceerd.

Bezoekers van onze website kunnen daar links vinden naar artikelen over de   laatste ontwikkelingen op het gebied van artrose/poly-artrose.

Het bestuur streeft naar meer samenwerking met de plaatselijke en regionale reumapatiëntenverenigingen.

Belangenbehartiging

Leden  van het bestuur vertegenwoordigen, waar mogelijk, de P-AL op congressen en symposia over onderwerpen, die  de belangen van onze leden raken, om daar de stem van de P-AL te laten horen.

 

4 De financiën

De tijden dat het “niet op kon” zijn definitief voorbij. Toch is de P-AL nog steeds een financieel gezonde vereniging. Met de subsidies die wij ontvangen van het Ministerie van WVS en het ReumaNederland, dit alleen als wij het nodig hebben, kunnen wij tot nu toe de vereniging goed draaiende houden. Deze subsidies zullen niet hoger meer worden. Als wij veel groter zouden worden heeft dat gevolgen voor de kosten die daar tegenover staan, hoewel we dan ook meer contributie ontvangen.

Toch zal het misschien in de toekomst noodzakelijk zijn andere bronnen van inkomsten aan te boren zoals het plaatsen van advertenties in het P-ALMagazine en andere manieren van fondsenwerving. De mogelijkheden moeten worden onderzocht, waarbij erop moet worden gelet dat de subsidie niet in gevaar komt.

 

 5 Het beleid van de P-AL voor de periode 2018-2022

 • De verwachting is dat de P-AL eind 2020 ongeveer 800 leden heeft.

Gezien het aantal mensen dat in Nederland met artrose te maken heeft, zou dit aantal veel groter kunnen zijn. Het blijft dus noodzakelijk onze naamsbekendheid te vergroten en aandacht te besteden aan ledenwerving door verspreiding van folders, het bekendmaken van onze contactdagen etc. Hierbij vervullen een aantal van onze leden al een rol: zij leggen onze folders neer bij huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc.

 • Het bestuur bestaat nu uit 5 bestuursleden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee “algemene” bestuursleden. Hierdoor kan het werk goed verdeeld worden.
 • Het bestuur onderschrijft het belang van een goed P-ALMagazine daar dit onze grootste troef is voor wat betreft de informatievoorziening aan onze leden en alle doelgroepen en betrokkenen in de breedste zin van het woord.We hebben een webmaster, die onze website verzorgt. De website is onze tweede belangrijke pijler in informatievoorziening en  Het bestuur is zich bewust van het belang van het up-to-date houden van de informatie op de website en heeft een goed contact  met de webmaster en iedereen die ideeën heeft voor de website.
 • De P-AL heeft coaches, die mensen kunnen begeleiden, die ten gevolge van een chronische aandoening (zoals  artrose/poly-artrose) tegen problemen aanlopen op hun werk of door hun ziekte werkeloos raken. Zij ondersteunen de leden bij het  werkgeversgesprek  voor het vinden van oplossingen op het werk of helpen betrokkenen met het zoeken naar werk. De opgeleide coaches  hebben zelf ook een chronische aandoening en zijn dus ervaringsdeskundigen.
 • We hebben ook cliëntenondersteuners, die leden kunnen begeleiden bij een keukentafelgesprek over de WMO in hun gemeente.
 • Het bestuur heeft 4 adviseurs, een reumatoloog, een orthopedisch chirurg , een fysiotherapeut en een psycholoog, waar we met vragen van de leden terecht kunnen. Het bestuur zet zich in voor het onderhouden van een goed contact met deze adviseurs door hen regelmatig bij de activiteiten van de vereniging te betrekken.
 • Het bestuur blijft zich inzetten voor het geven van voorlichting en het vergroten van de naamsbekendheid door:
 • Inloopmiddagen in ziekenhuizen of bibliotheken
 • aanwezig te zijn op informatieavonden of – dagen op reumatologische afdelingen in ziekenhuizen;
 • het bezoeken van vergaderingen van ReumaNederland, SRPN en Ieder(in)  en daar waar we uitgenodigd worden.

Klachtencommissie

Wij proberen eventuele klachten van onze leden “in der minne” op te lossen, Voor het geval dit niet lukt, zullen wij de klacht voorleggen aan onze klachtencommissie volgens ons draaiboek. Oktober 2018

 

Jaarrekening 2021

Terug