Algemene ledenvergadering

 

Algemene ledenvergadering van 7 april 2018 in De Vondel in Maarssen

Aanwezig: voorzitter Etty Kruiswijk, penningmeester Elma van Mourik en secretaris Monique van Poecke.

Algemeen bestuurslid Anne-lies Toorians is met kennisgeving afwezig en zal pas in de namiddag bij het bestuur kunnen aansluiten.

Aantal leden inclusief begeleiders: 52 personen.

 

De agenda ziet er uit als volgt:

 

11.00 uur    Openingswoord door onze voorzitter

Presentatie van de jaarcijfers door onze penningmeester en verslag van de kascommissie

11.15 uur      Bestuursverkiezingen

Aftredend zijn: Elma van Mourik, penningmeester en Monique van Poecke, secretaris. Zij zijn niet herkiesbaar.

Kandidaat voor de functie van penningmeester is Dora Akkersdijk.

Kandidaat voor de functie van secretaris is Anda Alkadrie.

Kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid is Riet Roos, als opvolger van Netty Geertsema, die al eerder aftrad.

11.30 uur      Apotheker Jaap Hoogeterp komt vertellen over het medicijngebruik bij artrose.

12.30 uur      Lunch

13.30 uur      Omdat de eerder aangekondigde Jan de Koning, die uitleg zou komen geven over de MBST-therapie op het laatste moment afzegde, is zijn plaats ingenomen door één van onze coaches.  Annemiek de Crom is aanwezig met de studenten die zij begeleidt. Deze studenten zijn bezig met een project hoe je makkelijker kan typen als je artrose in je handen hebt. Wat hebben zij tot nu toe gedaan en welke vernieuwing hebben zij op het oog? Over "ziekte op het werk", zal Annemiek ook iets vertellen. Zij was 20 maart live op de radio te horen over dit onderwerp in het programma ‘Dit is de nacht’ op NPO1.     

14.45 uur    Rondvraag

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij leest het gedicht “Tijd voor rust” voor. (zie bijlage)  

Etty vraagt of er in de zaal leden zijn die voor het eerst een bijeenkomst bijwonen en zo ja of die zich kort willen voorstellen.

In totaal stellen 6 personen zich voor: Marieke Hesselman uit Rotterdam, 37 jaar. Zij vond de P-AL via internet. Nelja Westerbeek, 61 jaar

 

Wimke Kooymans 52 jaar Maria van Engelen uit Huizen, 65 jaar Wilco Koeman Monique Willems De voorzitter spreekt de wens uit dat ze deze mensen na vandaag nog vaker bijeenkomsten van de P-AL zullen bezoeken.

Daarna presenteert Elma van Mourik zelf voor de laatste keer als penningmeester de jaarcijfers. De overzichten zijn van tevoren rond gedeeld en Elma vraagt of er nog vragen of opmerkingen over zijn.

Na een vraag uit de zaal, legt ze uit dat de besteding van de subsidies aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. M.a.w. dat van overheidswege wordt bepaald waar het geld aan kan worden besteed. De financiële positie van de vereniging ziet er goed uit. De jaarrekening wordt dan ook met algehele stemmen goedgekeurd.

Anja Bos, als lid van de kascommissie verklaart daarna ten overstaan van de aanwezige leden dat bij controle van de boeken alles prima in orde was.

Anja Bos en Wilco Koeman zijn bereid om in 2019 als kascommissie de boeken te controleren.

Daarna wendt Etty zich tot Elma van Mourik en Monique van Poecke. Zij dragen vandaag hun functie over aan respectievelijk Dora Akkersdijk en Anda Alkadrie.

 

Etty: “Officieel kwam Monique op 1-6-2007  bij de P-AL, ze werd toen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zij strikte Elma voor de functie van penningmeester, want daar was op dat moment ook grote behoefte aan. Elma en Monique werkten samen bij de gemeente Woensdrecht, weliswaar op verschillende afdelingen. Elma werd op 1-9-2007 ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Voor elke bestuursvergadering haalde Elma vanuit Bergen op Zoom Monique op in Hoogerheide. Ik zag jullie de eerste keer in de Fiat Panda aankomen, daar gaat veel in, gadgets, folders, enz. achterbak vol en achterbank. Elma deed de financiën heel accuraat, eerst jaarlijkse controle met accountant, later zelf met Anne-lies, de controles PGO/VWS waren altijd  in orde. Op de bestuursvergaderingen was Elma  op de achtergrond aanwezig, maar maakte bij een discussie/ beslissing altijd rake opmerkingen. Elma was enthousiast en betrokken bij de P-AL en blijft nog betrokken als vertegenwoordiger voor de P-AL bij het Project JIGSAW-E-NL.  Het project wordt in een aantal landen van de EU uitgezet. Het project heeft tot doel huisartsen, fysiotherapeuten (de eerste-lijnszorg) te trainen in volgen van het juiste behandelingstraject, als ze iemand met artrose in hun spreekkamer krijgen. Een uitvloeisel van dit project is het “Handboek Artrose”.

Monique, heel accuraat, enthousiast en betrokken. De leden, die met vragen kwamen moesten het liefst dezelfde dag nog antwoord krijgen volgens haar. Je kan ze toch niet laten wachten? Ze had dan ook goed contact met iedereen. Vele uren was ze met de P-AL bezig. Ze mailde de vragen naar onze adviseurs en het antwoord weer naar de leden. Zowaar maakte je deze week een fout, door een mail naar mensen te sturen, voor wie deze mail niet bestemd was. Vreselijk vond ze het, maar mijn opmerking: Monique, als dat in al die jaren één van je weinige fouten is geweest, mag je blij zijn. Ook zij blijft betrokken bij de P-AL , ze gaat de ledenadministratie doen. Dames, bedankt voor alles”.

Onder een groot applaus krijgen Monique en Elma 2 cadeaus, samen maakten zij die open: een horloge met het logo van de P-AL en een zilveren slavenarmband. Voor beiden een grote verrassing, die met veel enthousiasme werd aanvaard.

Daarna worden de 3 nieuwe bestuursleden voorgesteld. Riet Roos zal de taak van algemeen bestuurslid op zich nemen. Zij vervangt de vorig jaar afgetreden Netty Geertsema.

Dora Akkersdijk zal de taak van penningmeester op zich nemen. En Anda Alkadrie gaat het secretariaat doen.

De voorzitter vraagt of iemand bezwaar heeft tegen de benoeming van deze drie leden. De benoeming wordt met algehele stemmen aanvaard door de aanwezige leden. En wordt beloond met een applaus voor deze drie nieuwe bestuursleden.

De nodige foto’s worden gemaakt. En daarna geeft Etty het woord aan de inmiddels gearriveerde Jaap Hoogeterp. Een verslag van zijn lezing vindt u elders in dit Magazine.

Na de lunch, die bestaat uit belegde broodjes, champignonsoep en fruit, stelt onze coach Annemiek de Crom de studenten voor die eerst hun woordje zullen doen. Daarna komt Annemiek zelf aan het woord.

Van dit alles vindt u ook het verslag in het Magazine.

De voorzitter sluit daarna de bijeenkomst met de mededeling dat iedereen nog een drankje kan halen bij onze trouwe hulp Lies. En wenst iedereen een goede reis terug.

Het bestuur kan terugkijken op een geslaagde algemene ledenvergadering.

 

Monique van Poecke

 

Terug